Polityka Prywatności

1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Atitudee dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu zgodnie z regulaminem, w tym w zakresie i celu brania przez Użytkownika udziału w plebiscytach i konkursach organizowanych w Serwisie, do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług. Atitudee informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy świadczenia usług łączącej Użytkownika z Atitudee. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Atitudee na piśmie na adres firmy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z Serwisu.

Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administratora Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzania jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: biuro@jakimprawem.com

3. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, o jakim mowa w pkt 2 powyżej.

4. Rejestrując się w serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od Atitudee dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Lexcenter a w szczególności w zakresie serwisu www.jakimprawem.com, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Atitudee

5. Dane zbierane automatycznie lub za zgodą Użytkownika (eksploatacyjne):
5.1 Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane mogą być dane dotyczące wizyty Użytkownika w postaci adres IP, data i czas wizyty, a także dane dotyczące skorzystania z usług serwisu, jednak dane te nie są powiązane z żadnymi danymi pozwalającymi na identyfikację osoby użytkownika i mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w Serwisie, dostosowania oferty Serwisu do Użytkownika, formułowania analiz demograficznych i behawioralnych.
5.2 Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej w przypadku brania udziału przez Użytkownika w konkursie lub plebiscycie zbierane i zapisywane są, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w danym plebiscycie lub konkursie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

6. Wykorzystywanie danych:
6.1 Dane osobowe podane przez Użytkownika, na których przetwarzanie wyraził zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.
6.2 Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.
6.3 Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem/Administratorem danych będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zadane pytania.
6.4 Dane eksploatacyjne zbierane za zgodą Użytkownika w związku z braniem udziału w plebiscytach i konkursach wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników konkursu i plebiscytu.

Loading Facebook Comments ...

Zostaw komentarz